“Men os kan I stole på”

Folketinget skal snart 2. behandle den nye databeskyttelseslov, med formålet at have den klar og vedtaget til ikrafttræden samtidig med EU’s GDPR d. 25. maj 2018. Lovforslaget kan ses på Folketingets hjemmeside. Og som Nis Peder Bonde for et par uger siden skrev i kronikken “Regeringen vil gentage Facebooks datamisbrug“, så er lovforslagets §5, stk. 3, farlig.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 kan vedkommende minister efter
forhandling med justitsministeren og inden for rammerne
af databeskyttelsesforordningens artikel 23 fastsætte nærmere
regler om, at personoplysninger af offentlige myndigheder
må viderebehandles til andre formål, end de oprindeligt
var indsamlet til, uafhængigt af formålenes forenelighed. […]

Jeg skrev tidligere som min regel nr. 2, “Alle informationer der senere vil kunne sammenkøres, vil blive sammenkørt.” Det er faktisk som om nogen har tænkt de samme tanker men bare konkluderet det modsatte. Så jeg tager lige de regler det omfatter her:

regel nr. 1 – Alt hvad du skriver vil blive læst. Alt hvad du siger vil blive hørt. Alt hvad du gør vil blive set.
regel nr. 2 – Alle informationer der senere vil kunne sammenkøres, vil blive sammenkørt.
regel nr. 4 – Alle informationer der på et eller andet tidspunkt er registreret, vil altid være registreret.
regel nr. 5 – Sanktioner som følge af data-sammenkøringer vil primært ramme de svageste.

Bonde fokuserer på det grundlæggende demokratiske problem, der forudsigeligt opstår når en befolkning føler at det offentlige misbruger dets tillid. Det er nok et mere positivt og konstruktivt syn end jeg pt. kan præstere.

Lovforslagets §5, stk. 3 begrænser sig selv af databeskyttelsesforordningens artikel 9, hvilket omhandler de almindelige diskriminationsforhold, samt genetiske og biometriske informationer, og artikel 23, der kræver at viderebehandlingen opfylder nogle formål:

Artikel 23
Begrænsninger
1. EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige eller databehandleren er underlagt, kan ved
lovgivningsmæssige foranstaltninger begrænse rækkevidden af de forpligtelser og rettigheder, der er omhandlet i
artikel 12-22 og 34 samt artikel 5, for så vidt bestemmelserne heri svarer til rettighederne og forpligtelserne i
artikel 12-22, når en sådan begrænsning respekterer det væsentligste indhold af de grundlæggende rettigheder og
frihedsrettigheder og er en nødvendig og forholdsmæssig foranstaltning i et demokratisk samfund af hensyn til:
a) statens sikkerhed
b) forsvaret
c) den offentlige sikkerhed
d) forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger eller fuldbyrdelse af strafferetlige
sanktioner, herunder beskyttelse mod og forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed
e) andre vigtige målsætninger i forbindelse med beskyttelse af Unionens eller en medlemsstats generelle samfundsinteresser,
navnlig Unionens eller en medlemsstats væsentlige økonomiske eller finansielle interesser, herunder valuta-,
budget- og skatteanliggender, folkesundhed og social sikkerhed
f) beskyttelse af retsvæsenets uafhængighed og retssager
g) forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning i forbindelse med brud på etiske regler for lovregulerede
erhverv
h) kontrol-, tilsyns- eller reguleringsfunktioner, herunder opgaver af midlertidig karakter, der er forbundet med offentlig
myndighedsudøvelse i de tilfælde, der er omhandlet i litra a)-e) og g)
i) beskyttelse af den registrerede eller andres rettigheder og frihedsrettigheder
j) håndhævelse af civilretlige krav.

Som jeg læser det vil det f.eks. ikke begrænse ghettoplanen og jeg kan også se at der stadig er rige muligheder for sammenkøringer.

This entry was posted in Legal and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to “Men os kan I stole på”

  1. Pingback: Databeskyttelsesloven, igen | Hennings blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.