Vaccination? Ja tak. Tvangsvaccination? Aldrig

Jeg bliver ved og ved (og ved) med at tale om hvor fantastiske vacciner er, hvilket gennembrud de har været for menneskets sunhed, hvor mange liv de har reddet og hvor mange liv de har gjort bedre.

Og det vil jeg blive ved med.

Men, i en tid hvor man i høj grad kan tale om problemet med magtfuldkommenhed i regeringen så er sundhedsministerens forslag til en ny epidemilov dybt problematisk.

Jeg forstår godt behovet for tvang i yderste tilfælde og kan til dels acceptere det.

Men ikke når vi taler om vaccination eller behandling.

Vaccination
§ 14. Sundheds- og ældreministeren kan efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen fastsætte regler om vaccination af nærmere bestemte risikogrupper for at udrydde eller hindre udbredelse af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, hvis udbredelse kan udgøre en trussel mod folkesundheden.
Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan, efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en samfundskritisk sygdom her i landet, eller med henblik på at nedbringe antallet af øvrige patienter i sundhedsvæsenet fastsætte, regler om, at der skal iværksættes vaccination af nærmere bestemte risikogrupper med henblik på at minimere udbredelsen af øvrige sygdomme i befolkningen.
Stk. 3. Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde personer, som ikke overholder regler udstedt i medfør af stk. 1 og 2, at lade sig vaccinere.

Magtanvendelse med henblik på at gennemføre foranstaltninger
§ 15. Styrelsen for Patientsikkerhed kan efter anmodning fra myndigheden eller ejeren af den institution, som styrelsen efter § 7, stk. 3, har anmodet om at gennemføre en foranstaltning efter §§ 8-10 og §§ 13-14, træffe afgørelse om at tillade, at der med henblik på at gennemføre og opretholde en sådan foranstaltning anvendes følgende former for magtanvendelse over for den person, som foranstaltningen retter sig mod:
1) Fysisk fastholdelse, tilbageholdelse og tilbageførsel af den pågældende.
2) Aflåsning af lokaler, hvori den pågældende befinder sig.
Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed kan træffe afgørelse om at tillade anvendelse af magt som nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, hvis en person ikke efterkommer et påbud udstedt i medfør § 14, stk. 3.

Politiets medvirken
§ 16. Efterkommer en person ikke et påbud efter dette kapitel, yder politiet under anvendelse af den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed bistand til at sikre, at påbuddet gennemføres og opretholdes.
Stk. 2. Sundheds- og Ældreministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om politiets bistand efter stk. 1.

Der er gode grunde til at Dansk Selskab for Almen Medicin er imod dette; generelt synes jeg at der skal være meget gode grunde til at tvinge nogen som helst til noget som helst men lægernes bekymring er først og fremmest tilliden til sundhedsvæsenet. Der er folk der er bekymrede for vacciner og ved at stille lægerne på magtsiden i en tvangssituation mister lægerne muligheden for at arbejde med de underliggende bekymringer; den tvungne har naturligvis ikke længere tillid til lægen eller til sundhedsvæsenet.

Derudover synes jeg det er vigtigt at huske at der faktisk er bivirkninger ved behandlinger; ikke bare nogle behandlinger, alle behandlinger. Og selvom jeg selv vurderer at risikoen ved influenzavaccination er meget lille – jeg lader mig vaccinere hvert år – så ved jeg den er der.

Nogle gange viser virkningerne sig først senere, for eksempel ved en ny kontakt med sygdommen, og den risiko der kommer ved vacciner synes jeg vi hver især skal tage stilling til; ikke en sundhedsminister i en mere eller mindre tilfældig regering, der har et mere eller mindre lemfældigt forhold til retsgrundlag.

Ja, jeg vil argumentere for de almindelige vacciner, fordi deres positive virkning langt overstiger deres risici. Jeg vil sørge for at min søn får de vacciner vi vurderer er de rigtige for ham (dvs. alle dem i børnevaccinationsprogrammet). Hvis nogen kommer med konspirationsteorier om vacciner (se: mæslinger eller HPV) så vil jeg prøve at forklare dem hvordan de tager fejl. Jeg synes det er fint – som staten gør – at minde forældre om at deres børn bør vaccineres.

Men jeg vil aldrig tvinge nogen andre til at blive vaccineret hvis de er bekymrede for bivirkningerne.

Det synes jeg faktisk heller ikke det danske samfund skal.

This entry was posted in Other and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Vaccination? Ja tak. Tvangsvaccination? Aldrig

  1. I det mindste kan jeg da være tilfreds med at hele lovforslaget var så grelt, at ingen andre partier end regeringens eget kunne stemme for det: https://www.dr.dk/nyheder/politik/tordner-mod-regeringens-forslag-til-epidemilov-uacceptabelt-skal-skrottes-og
    Så nu vil man se på et nyt forslag.

    Den midlertidige ændring af den nuværende epidemilov ophører med at gælde d. 1. marts 2021 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1444

  2. Pingback: Against compulsory vaccinations | Henning's blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.